Geplaatst op: 17-12-2019

Concurrentiebeding

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Het concurrentiebeding en het relatiebeding

Een werkgever heeft er belang bij om te voorkomen dat bedrijfsgeheimen, klantenbestanden, en informatie over werkwijzen en kosten bij de concurrent terecht komen. Hij doet er daarom verstandig aan om een concurrentiebeding of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een werknemer heeft er belang bij om na afloop van zijn dienstverband volledig vrij te zijn om te gaan en staan waar hij wil. Sterker nog, het recht op arbeid is een fundamenteel recht, dat onder meer is vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en het Europees Sociaal Handvest. Dit is dus een typisch geval van botsende belangen. Ieder land heeft zo zijn eigen regelgeving op dit gebied. Hoe is dat in Nederland geregeld?

Formele eisen concurrentiebeding

De formele eisen die de wet stelt zijn dat een concurrentiebeding alleen overeengekomen kan worden met een meerderjarige werknemer en schriftelijk overeengekomen moet zijn. Aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt nog een extra eis gesteld. De werkgever moet bij het aangaan van het concurrentiebeding op straffe van nietigheid schriftelijk motiveren dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen.

Tenslotte volgt uit jurisprudentie van de Hoge Raad dat het soms noodzakelijk is om een concurrentiebeding opnieuw schriftelijk te herbevestigen. Dit geldt met name in situaties waarin het beding, door functiewijzigingen en/of reorganisaties aanzienlijk zwaarder op de werknemer is gaan rusten. Bij die toets moet meegenomen worden of de wijziging in de arbeidsverhouding redelijkerwijs te voorzien was.

Vernietiging door de rechter.

Indien het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd naar het oordeel van de rechter niet noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen of dienstbelangen wordt dit door de rechter vernietigd.

Voor ieder concurrentiebeding geldt dat de rechter dit geheel of gedeeltelijk kan vernietigen indien in verhouding tot het te beschermen belang van de werkgever, de werknemer door dat beding onbillijk wordt benadeeld.

Dit kan in een gewone procedure voor de kantonrechter gebeuren, dit komt ook in kort geding aan de orde, zoals wanneer de werkgever een verbod vordert, of de werknemer een schorsing van het concurrentiebeding vraagt.

Een voorbeeld van een concurrentiebeding

Een concurrentiebeding ziet er bijvoorbeeld zo uit:

“Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever is het is werknemer verboden gedurende 2 jaar na het eindigen van de arbeidsovereenkomst in Nederland en in de andere tot de EU behorende landen, al dan niet in dienstverband of zelfstandig werkzaamheden te verrichten voor een onderneming die tot dezelfde branche behoort en/of die gelijksoortige producten fabriceert.”

Ingrijpen door de rechter

Wie dit concurrentiebeding leest begrijpt dat de wetgever ervoor gekozen heeft om de rechter de mogelijkheid te geven om in te grijpen waar dat noodzakelijk is. Iemand verbieden om gedurende twee jaar zijn werkzaamheden uit te oefenen, tenzij hij emigreert naar een land buiten de Europese Unie gaat immers erg ver. De ervaring leert dan ook dat dit soort vergaande concurrentiebedingen niet ten volle handhaafbaar zijn. Maar zeg nooit nooit. Gesteld dat het beding is overeengekomen met een persoon die betrokken is bij de ontwikkeling van een geheime supervezel, die een miljardeninvestering gevergd heeft is het beding misschien wat aan de krappe kant. Hij kan dan immers in de Verenigde Staten bij de directe concurrent aan de slag. Een wereldwijd verbod had dan meer voor de hand gelegen. Bovendien zorgt het het feit dat veel zaken tegenwoordig op iedere plek op de wereld vanachter een computer geregeld kunnen worden dat de regionale beperking van een concurrentiebeding minder voor de hand ligt.

Aard van de functie

Wanneer een concurrentiebeding wordt gesloten met een inpakker van koekjes, dan is het beding in het oog springend onredelijk. Ingrijpen van de rechter ligt voor de hand. Nog meer ligt het voor de hand dat de werkgever in dergelijke gevallen nooit een concurrentiebeding overeenkomt. De werkgever moet wel een redelijk belang hebben.

Concurrentiebeding en commerciële functies

Het grootste deel van de geschillen gaat over personen met commerciële functies, waar de werkgever een zwaarwegend belang heeft bij handhaving van het beding en de werknemer een zwaarwegend belang heeft bij het in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever. Hij bewerkstelligt daar vaak een positieverbetering, zoals een beter salaris, een hogere functie, een auto van de zaak, etc.

Belangenafweging door de rechter

Zowel de werkgever als de werknemer hebben vaak duidelijke belangen, maar laten ook niet na om er vele oneigenlijke argumenten bij te halen. In de jurisprudentie komt een breed scala van aspecten voor waarmee door de rechter rekening wordt gehouden. Ieder argument dat ooit succesvol was kan helpen en in dit soort procedures komt het dan ook vaak voor dat aan beide zijden een hele stapel argumenten wordt gehanteerd om het gelijk te krijgen. In procedures is het zaaks om stellingen goed te onderbouwen met stukken. Algemeen geformuleerde argumenten worden gemakkelijk gepasseerd.

Wij staan u graag bij

Wij begeleiden onze cliënten bij het analyseren en vervolgens oplossen van de zaak, of dit nu door middel van een regeling of een procedure is. Neem vrijblijvend contact met ons op. Voor het kort aan ons voorleggen van uw situatie brengen wij geen kosten in rekening. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2020 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord