Geplaatst op: 07-08-2019

Bestuurdersaansprakelijkheid

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht.

De hoofdregel is dat een rechtspersoon op grond van zijn rechtspersoonlijkheid zelf aansprakelijk is en niet de bestuurders. Bestuurdersaansprakelijkheid is derhalve een uitzondering, maar dat neemt niet weg dat de bestuurder die zich niet aan de regels houdt gemakkelijk tegen aansprakelijkheid kan aanlopen. Hieronder volgt een kort overzicht.

Interne bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 2:9 BW regelt de interne bestuurdersaansprakelijkheid van het bestuur jegens de rechtspersoon. Elke bestuurder is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak en draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Een bestuurder is aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. Lees hier meer over in ons artikel over interne bestuurdersaansprakelijkheid.

bestuurdersaansprakelijkheid

Rechtspersoon als bestuurder

Artikel 2:11 BW bepaalt dat de aansprakelijkheid van een bestuurder die rechtspersoon is, tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Dit artikel is in 1986 ingevoerd op grond van de derde misbruikwet. Anders dan in andere landen kunnen in Nederland ook rechtspersonen als bestuurder fungeren. De bedoeling van dit artikel is te voorkomen dat iemand door het tussenschakelen van rechtspersonen aan persoonlijke aansprakelijkheid ontkomt.

Aansprakelijkheid in geval van faillissement

Artikel 2:138 BW voor de naamloze vennootschap en 2:248 BW voor de besloten vennootschap bepalen dat als in geval van faillissement blijkt dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur, en als is gebleken dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement, het bestuur hoofdelijk aansprakelijk is voor het tekort in faillissement. De curator wordt hier bewijsrechtelijk enorm geholpen als het bestuur niet heeft voldaan aan zijn boekhoudplicht of de jaarrekening niet tijdig heeft gepubliceerd. Dan staat vast dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en wordt, behoudens tegenbewijs, vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het is dan aan het bestuur tegenbewijs te leveren, bijvoorbeeld door aan de curator of rechter aan te geven dat sprake is van een andere oorzaak van het faillissement. Lees hier meer over in ons artikel over aansprakelijkheid van de bestuurder in geval van faillissement.

Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad

Onbetaalde crediteuren van insolvabele rechtspersonen kunnen bestuurders ook aanspreken op grond van de algemene bepaling van artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad). Vergelijkbaar met de situatie in het geval van aansprakelijkheid op grond van artikel 2:11 BW moet in zo'n geval aan de bestuurder een persoonlijk ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. Voorbeelden daarvan zijn de bestuurder die verplichtingen voor de vennootschap is aangegaan op een moment dat men wist dan wel behoorde te weten dat de vennootschap niet meer aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Maar ook betalingsonwil of het onvoldoende financieren van een rechtspersoon kunnen bestuurdersaansprakelijkheid met zich brengen. In ons artikel over deze externe bestuurdersaansprakelijkheid wordt hier nader op ingegaan.

Raadpleeg een advocaat

Onze advocaten adviseren en procederen regelmatig over bestuurdersaansprakelijkheid. Tot onze cliƫnten behoren zowel commissarissen en bestuurders als benadeelde wederpartijen. Voor vragen kunt u zich uiteraard tot ons richten. Wij helpen u graag. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2020 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord