Geplaatst op: 17-12-2019

Cassatieadvocaat | Civiele cassatie

Geschreven door:

Jack Leeman

Uw cassatieadvocaat

Procederen bij de Hoge Raad is alleen voorbehouden aan advocaten die tot de cassatiebalie zijn toegelaten.

In het verleden waren dit alleen advocaten die tot de Haagse balie behoorden. Inmiddels is dit gewijzigd en wordt iedere advocaat, die daartoe een speciaal ingericht examen met succes heeft afgelegd, tot de cassatiebalie toegelaten. Zo’n advocaat (een cassatie advocaat) kan bij de Hoge Raad op treden.

De Hoge Raad en cassatie

De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste civiele rechter in Nederland. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Cassatierechtspraak is de laatste mogelijkheid om een rechterlijke beslissing aan te vechten. De Hoge Raad oordeelt of het recht en de procesregels juist zijn toegepast. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast.

Anders dan hoger beroep

In hoger beroep is het mogelijk om de zaak volledig opnieuw aan het gerechtshof voor te leggen. Partijen kunnen dus ook nieuwe argumenten en stellingen naar voren worden gebracht of eerder gemaakte fouten herstellen.

In cassatie gaat het in principe alleen nog maar over de rechtsregels. De Hoge Raad toetst of het recht goed is toegepast. het gaat dus niet meer over de feiten. Alleen in gevallen waarin een feitelijk oordeel van de lagere rechter onbegrijpelijk of onvoldoende gemotiveerd is, bestaat de mogelijkheid om daarover bij de Hoge Raad te klagen. Procederen voor de Hoge Raad is een specialisme. De eerste stap die genomen zal moeten worden is het inwinnen van een advies bij een bij de Hoge Raad toegelaten cassatieadvocaat.

De cassatietermijn

De termijn voor het instellen van cassatieberoep in civiele zaken verschilt. Die termijn is vaak 3 maanden te rekenen vanaf de dag van de uitspraak, maar kan ook korter zijn. In geval van een kort geding bedraagt de cassatietermijn 8 weken, bij een geschil over een handelsnaam bedraagt deze één maand en in zaken betreffende faillissement of schuldsanering geldt een zeer korte termijn van 8 dagen. Overschrijding de termijn is in de regel fataal. Het beroep in cassatie wordt dan niet-ontvankelijk verklaard.

De cassatieprocedure

De cassatieprocedure begint met het instellen van cassatieberoep door middel van een procesinleiding of een verzoekschrift door een cassatieadvocaat. De Procureur-Generaal bij de Hoge Raad toetst vervolgens of het cassatieberoep aan de wettelijke eisen voldoet. Op grond van het bepaalde in art. 80a van de Wet op de rechterlijke organisatie kan de Hoge Raad het beroep in cassatie naar aanleiding van deze toets niet-ontvankelijk verklaren, bijvoorbeeld omdat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden.

Vervolg van de cassatieprocedure

Daarna krijgt de wederpartij de gelegenheid om op de cassatiemiddelen te reageren. De hele procedure verloopt in beginsel schriftelijk. Slechts in uitzonderlijke gevallen bestaat er aanleiding om de zaak mondeling bij de Hoge Raad te bepleiten. Na afronding van het indienen van schriftelijke stukken door de advocaten volgt een conclusie van een van de Advocaten-Generaal bij de Hoge Raad. In die conclusie adviseert de Advocaat-Generaal de Hoge Raad over hoe om te gaan met het cassatieberoep. Dit advies wordt in veel gevallen door de Hoge Raad gevolgd. Partijen hebben vervolgens nog de mogelijkheid om kort schriftelijk te reageren.

Uitspraak

Ten slotte volgt de uitspraak van de Hoge Raad. De Hoge Raad kan het beroep verwerpen. Als de Hoge Raad oordeelt dat het cassatieberoep gegrond is, dan volgt vernietiging van de in cassatie bestreden uitspraak. In het merendeel van die gevallen verwijst de Hoge Raad de zaak dan naar een Gerechtshof voor verdere afdoening. Dat hof moet dan de zaak opnieuw beslissen met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad. Soms kan de Hoge Raad de zaak gelijk zelf afdoen en dan is de zaak daarmee geheel afgedaan.

Informatie

Meestal benadert de advocaat die de zaak in de civiele procedure behandelde een cassatie advocaat. Uiteraard kunt u als procespartij ook zelf contact met ons opnemen.

Meer informatie?

Jack Leeman helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord