Geplaatst op: 23-04-2020

Conservatoir beslag

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Wat is een conservatoir beslag?

Een conservatoir beslag is een bewarend beslag dat door de deurwaarder wordt gelegd vooruitlopend op de uitkomst van een gerechtelijke procedure. Voor het leggen van een conservatoir beslag is toestemming van de voorzieningenrechter van de rechtbank vereist. Het doel van een conservatoir beslag is om de situatie zoals die is te bevriezen, zodat de latere uitspraak van de rechter ook daadwerkelijk uitgevoerd zal kunnen worden.

Verlof van de voorzieningenrechter

Artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat voor het leggen van conservatoir beslag toestemming van de voorzieningenrechter van de rechtbank noodzakelijk is. Tevens is bepaald dat het beslagverlof moet worden verzocht in een door een advocaat in te dienen verzoekschrift waarin de aard van het te leggen beslag en van het door de verzoeker ingeroepen recht wordt beschreven en als sprake is van een geldvordering de hoogte daarvan. Verder moet het verzoekschrift aan alle wettelijke eisen voldoen, en eventuele aanvullende eisen al naar gelang de soort van het beslag waarvoor verlof wordt gevraagd.

conservatoir beslag

Soorten beslagen

De wet maakt onderscheid tussen de volgende soorten beslagen:

 • beslag op roerende zaken
 • beslag op aandelen en effecten
 • derdenbeslag (zoals bankbeslag of loonbeslag)
 • eigenbeslag (beslag onder de schuldeiser zelf)
 • beslag op onroerende zaken
 • beslag op schepen
 • beslag op luchtvaartuigen
 • beslag tot afgifte en levering
 • deelgenotenbeslag
 • maritaal beslag
 • vreemdelingenbeslag en Europees bankbeslag
 • bewijsbeslag

De beslagprocedure

Na indiening zal de voorzieningenrechter het verzoekschrift in de regel dezelfde dag of de volgende dag inhoudelijk behandelen. Dit betreft een summiere behandeling, waarin het verzoek aan de wettelijke criteria wordt getoetst en waarin de wederzijdse belangen worden meegewogen. Als aan alle eisen en criteria is voldaan, zal de voorzieningenrechter het verlof verlenen. als er nog geen inhoudelijke procedure over het geschil aanhangig is stelt de voorzieningenrechter ook de termijn vast voor het aanhangig maken van de hoofdzaak.

Eenzijdig verzoek

De wederpartij wordt in deze fase van het geding niet gehoord, behalve als dat in de wet anders is geregeld, zoals bij loonbeslag of als de rechter anders beslist.

Deurwaarder legt conservatoir beslag

Als het verlof is verleend, kan dit aan de deurwaarder worden afgegeven, waarna de deurwaarder het beslag legt. Tevens wordt het beslagexploot samen met het beslagverlof overbetekend aan de wederpartij, die aldus voor het eerst kennis neemt van de beslaglegging.

Kort geding ter opheffing van een beslag

De wederpartij, die tot op het moment van beslaglegging niet door de rechter is gehoord, heeft de mogelijkheid om een kort geding aanhangig te maken waarin hij de onmiddellijke opheffing van het beslag vordert. Zeker waar het beslag ingrijpende gevolgen heeft in de bedrijfsvoering zal de rechtbank proberen om dat opheffingskortgeding op zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Daarmee wordt de onbalans, die veroorzaakt wordt door het niet horen van de beslagene, gedeeltelijk weer hersteld.

Gronden voor opheffing beslag

Op grond van het bepaalde in artikel 705 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering heft de voorzieningenrechter het beslag op als summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. Ook heft de voorzieningenrechter een beslag dat is gelegd voor een geldvordering op, als voldoende vervangende zekerheid wordt gesteld, zoals bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie.

Bewijslastverdeling

Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad ligt het op de weg van degene die opheffing van het conservatoire beslag vordert om, met inachtneming van de beperkingen van de procedure in kort geding, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. Lukt dat niet, dan blijft het beslag liggen.

Schade voor risico van de beslaglegger

In het kort geding heeft de beslaglegger het nog relatief makkelijk. In de bodemprocedure zal de beslaglegger echter volgens de gewone bewijsregels zijn vordering toegewezen moeten krijgen. Indien deze uiteindelijk wordt afgewezen, dan is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden ten gevolge van het beslag. Beslagleggingen zijn dus zeker niet vrijblijvend. Wie beslag legt, doet dat op eigen risico.

Nadere informatie

Wilt u nadere informatie over conservatoir beslag? Neemt dan contact met ons op per mail of telefoon en stel ons vrijblijvend uw vraag. Wij helpen u graag. Niet voor niets is ons motto: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord