Geplaatst op: 20-01-2020

Distributieovereenkomst

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Wat is een distributieovereenkomst?

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een principaal en een distributeur, waarbij de distributeur producten van de principaal koopt, teneinde deze te verkopen in het door partijen overeengekomen territorium. De distributeur is in wezen dus een wederverkoper van de producten van de opdrachtgever. De principaal kan een fabrikant of een leverancier zijn, maar ook zelf een distributeur, die een op zijn beurt weer een distributeur aanstelt.

Het doel van de distributieovereenkomst

Een distributieovereenkomst stelt een principaal in staat om zijn producten te verkopen in een territorium waar hij zelf niet actief is. Distributieovereenkomsten zijn meestal verticaal van aard, dat wil zeggen - tussen twee bedrijven op verschillende niveaus in dezelfde supply chain. Voor de principaal zijn de belangrijkste voordelen van het gebruik van een distributeur:

  • Er wordt een nieuwe afzetmarkt ontwikkeld
  • De distributeur heeft vaak kennis van lokale marktomstandigheden en regelgeving
  • Dwingende wetsbepalingen zoals die bij de agentuurovereenkomst ontbreken

Recht van toepassing op distributieovereenkomsten

De vraag welk recht van toepassing is op een distributiecontract wordt geregeld door Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

In veel gevallen wordt het distributiecontract beheerst door het recht dat door de partijen is gekozen. Artikel 4 1. (f) van de Rome I-verordening bepaalt dat bij gebrek aan een rechtskeuze de overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar de distributeur zijn gewone verblijfplaats heeft.

Opzegging van de distributieovereenkomst

Hoofdregel is dat de distributieovereenkomst in beginsel kunnen worden opgezegd. Vaak zal kunnen worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn en als er geen termijn is overeengekomen een redelijke termijn. Dat neemt niet weg dat er omstandigheden kunnen zijn waarin opzegging niet kan plaatsvinden, of waarin additioneel schadevergoeding zal moeten worden betaald. Meer informatie vindt u in ons artikel over opzegging van duurovereenkomsten.

distributieovereenkomst opzeggen

Mededingingsrecht

Zowel onder Europees mededingingsrecht als onder de Nederlandse Mededingingswet zijn afspraken die de concurrentie beperken, zoals bijvoorbeeld door het toekennen van exclusieve gebieden verboden. De inhoud van distributieovereenkomsten is dus vaak in strijd met de hoofdregels van het mededingingsrecht. Maar omdat een distributiesysteem zonder exclusiviteit of afspraken over afnameverplichtingen eigenlijk niet goed kan functioneren, bestaat er een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel, waarvan de Europese Groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten de belangrijkste is.

EU Groepsvrijstelling Verticale Overeenkomsten

Bij veruit de meeste distributieovereenkomsten is het mogelijk deze zo op te stellen dat ze binnen de groepsvrijstelling voor verticale overeenkomsten te vallen, zodat ze automatisch worden vrijgesteld. Er gelden twee belangrijke eisen:

  • Het marktaandeel van de opdrachtgever is minder dan 30%
  • De overeenkomst bevat geen hardcore-beperkingen

Hardcore-beperkingen

'Hardcore'-beperkingen omvatten onder meer het instellen van minimumprijzen of vaste verkoopprijzen voor de distributeur of beperkingen op de gebieden of klanten waaraan de distributeur passief kan verkopen (bijvoorbeeld algemene en niet-gerichte marketing of reclame op de internet). Een beperking op ‘actieve verkoop’ is daarentegen wél toegestaan, zodat het werken met een binnen de grenzen van de groepsvrijstelling passend exclusief territorium gewerkt kan worden.

Leg uw vraag aan ons voor

Heeft u vragen over het opstellen van een distributieovereenkomst, of over de verlenging of beëindiging daarvan? Wij spreken uw zaak graag vrijblijvend met u door. Ons motto is niet voor niets: "Uw probleem, onze zorg."

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord