Geplaatst op: 01-10-2019

Stappenplan opzegging duurovereenkomst

Geschreven door:

Hein Kernkamp

Opzegging overeenkomst

Veel zakelijke partijen werken al jaren samen. Soms op basis van een schriftelijke overeenkomst, soms gewoon op basis van mondelinge afspraken en wederzijds vertrouwen. Maar in alle gevallen kan er een tijd komen dat één van de partijen een eind wil maken aan de samenwerking. In het Louis Latour/De Bruijn-arrest van de Hoge Raad van 3 december 1999 deden partijen al sinds 1892 onafgebroken zaken met elkaar. De Hoge Raad oordeelde dat deze overeenkomst niet zomaar opzegbaar was. In het Mattel/Borka-arrest van de Hoge Raad van 21 juni 1991 is beslist dat de regels van redelijkheid en billijkheid kunnen leiden tot toekenning van een door de principaal te betalen schadevergoeding, zelfs als deze de opzegtermijn in acht werd genomen. In dit geval had de distributeur aanzienlijke investeringen gedaan, die nog niet waren terugverdiend.

Meer recent, op 2 februari 2018, heeft de Hoge Raad in het Goglio/SQM Group-arrest een heel precies stappenplan geformuleerd met betrekking tot de opzegging van duurovereenkomsten. Dat stappenplan gaat als volgt.

Stap 1 Opzegbaarheid

Of en, zo ja, onder welke voorwaarden een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Stap 2 Overeenkomsten zijn in beginsel opzegbaar

Indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. Op grond van art. 6:248 lid 1 BW kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien daarvoor een voldoende zwaarwegende grond bestaat. Die eisen kunnen voorts in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een schadevergoeding.

Stap 3 Nadere eisen

Ook als de wet of een duurovereenkomst wel voorziet in een regeling van de opzegging, kunnen, indien de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen daarvoor ruimte laten, de eisen van redelijkheid en billijkheid in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval op grond van art. 6:248 lid 1 BW meebrengen dat aan de opzegging nadere eisen gesteld worden.

Stap 4 Opzegging mogelijk onaanvaardbaar

Een beroep op een uit de wet of een overeenkomst voortvloeiende bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen kan op grond van art. 6:248 lid 2 BW onder omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.

Stap 5 De naar bedoeling van partijen niet opzegbare overeenkomst

Het is mogelijk dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst naar de bedoeling van partijen niet-opzegbaar is. De wederpartij van degene die zich op de niet-opzegbaarheid beroept, kan daartegen onder omstandigheden een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, of zelfs de rechter vragen om de rechtsgevolgen van de overeenkomst te wijzigen.

Toepassing in de praktijk

In veel gevallen zal een overeenkomst gewoon opzegbaar zijn volgens de overeengekomen bepalingen. Maar de Hoge Raad heeft wel heel uitdrukkelijk ruimte gelaten voor bijzondere gevallen. In die bijzondere gevallen kan een verplichting bestaan om een langere opzegtermijn in acht te nemen dan aanvankelijk gedacht of zal bij opzegging schadevergoeding moeten worden betaald. En dan zijn er nog de overeenkomsten die in beginsel opzegbaar zijn, maar niet opgezegd kunnen worden en overeenkomsten die in beginsel niet opzegbaar zijn, maar toch opgezegd kunnen worden. Kortom, de omstandigheden van het geval doen er nogal toe. In standaardgevallen zal de overeenkomst gewoon leidend zijn, maar is er sprake van bijzondere omstandigheden, dan is het verstandig om juridisch advies in te winnen. Wij spreken uw zaak graag met u door aan de hand van de nieuwste inzichten.

Want ons motto is niet voor niets: Uw probleem, onze zorg.

Meer informatie?

Hein Kernkamp helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2020 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord