Geplaatst op: 06-12-2019

Overgang van onderneming

Geschreven door:

Marcel van den Ende

Wat is overgang van onderneming?

Overgang van onderneming is het kernbegrip van de in EU Richtlijn 2001/23/EG neergelegde regeling die werknemers beschermt bij verandering van ondernemer, in het bijzonder om het behoud van hun rechten veilig te stellen. De Richtlijn is in de Nederlandse wet geïmplementeerd in afdeling 8 van boek 7 BW.

Artikel 7:663 BW bepaalt dat door een overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger.

overgang van onderneming

Voorbeeld overgang van onderneming

De bescherming van de werknemer geldt indien een economische eenheid overgaat. Dus als een garagehouder ermee stopt, de boel verkoopt en als economische eenheid overdraagt aan de koper, dan gaan de arbeidsovereenkomsten dus mee. Het wordt vaak ingewikkelder als maar een gedeelte van een onderneming overgaat of wanneer er discussie ontstaat of de wet nu wel of niet van toepassing is. Omdat de wet gebaseerd is op een Europese Richtlijn moet naar de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie van de EU gekeken worden voor de vraag hoe de bepaling moet worden uitgelegd.

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

De Hoge Raad ziet het als volgt. Voor het antwoord op de vraag of sprake is van een overgang in de zin van de Richtlijn, is het beslissende criterium of de identiteit van het bedrijf bewaard blijft. Met het oog daarop dient te worden onderzocht of het gaat om de vervreemding van een lopend bedrijf, hetgeen met name kan blijken uit het feit dat de exploitatie ervan in feite door de nieuwe ondernemer wordt voortgezet of hervat met dezelfde of soortgelijke bedrijfsmiddelen.

Alle feitelijke omstandigheden tellen mee

Om vast te stellen of aan deze voorwaarden is voldaan, moet rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden die de betrokken transactie kenmerken, zoals de aard van de betrokken onderneming of vestiging, het al dan niet overdragen van de materiële activa zoals gebouwen en roerende goederen, de waarde van de immateriële activa op het tijdstip van de overdracht, het al dan niet overnemen van vrijwel al het personeel door de nieuwe ondernemer, het al dan niet overdragen van de klantenkring, de mate waarin de voor en na de overdracht verrichte activiteiten met elkaar overeenkomen, en de duur van een eventuele onderbreking van die activiteiten.

Integrale toets. Geen afzonderlijke beoordeling van deelaspecten

Al deze factoren zijn evenwel slechts deelaspecten van het te verrichten globale onderzoek en mogen daarom niet elk afzonderlijk worden beoordeeld. Het belang dat moet worden gehecht aan de onderscheiden factoren, verschilt naar gelang van de uitgeoefende activiteit en tevens van de productiewijze of bedrijfsvoering in de onderneming.

Informatie

Wie dit leest begrijpt dat het soms zeer lastig kan zijn om vast te stellen of er sprake is van overgang van onderneming of niet. Soms is het duidelijk dat sprake is van overgang van onderneming, soms is discussie mogelijk. Het is verstandig om in dit soort gevallen juridisch advies in te winnen. Bijvoorbeeld bij Minerva Advocaten. Ons motto is niet voor niets: 'Uw probleem, onze zorg.'

Meer informatie?

Marcel van den Ende helpt u graag verder.

Bedrijfsgegevens

KvK: 74640518

BTW: NL859977602B01

IBAN: NL37ABNA0844817805

Adresgegevens

Minerva Advocaten B.V.

Meent 106

3011 JR Rotterdam

© 2024 Minerva Advocaten B.V.

Algemene Voorwaarden Klachtenregeling Privacy

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren en analyseren.

Akkoord